Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej OSiR „Skałka” Świętochłowice

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OSiR „Skałka”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-05-22

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

- część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-07

- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-07

- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Augustyn – Komandera.

- E-mail: sekretariat@osir-skalka.pl

Telefon: 504 436 160

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor OSiR „Skałka”

 • Adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Szkolna 12 (tymczasowa siedziba Dyrekcji)

 • E-mail: sekretariat@osir-skalka.pl

 • Telefon: 504 436 160 (tymczasowy numer telefonu)

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przeczytaj więcej o dostępności architektonicznej obiektów OSiR