II przetarg na lokal użytkowy

II przetarg na lokal użytkowy

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”
o g ł a s z a
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Na oddanie w najem na czas określony do trzech lat z możliwością przedłużenia umowy:
- lokalu użytkowego przy kortach tenisowych, przy Alei Parkowej o powierzchni użytkowej 40,71 m2 
-  gruntów przylegających z zagospodarowaniem pod ogródki letnie o powierzchni 235,7 m2
Lokal użytkowy wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Cena wywoławcza czynszu z tytułu najmu za 1m² powierzchni lokalu wynosi:
9,00 zł netto miesięcznie (słownie złotych: dziewięć, 00/100).

Cena wywoławcza czynszu z tytułu najmu za 1m² powierzchni  gruntu pod ogródek letni wynosi: 5,53 zł. netto miesięcznie (słownie złotych: pięć , 53/100). Kwoty czynszu ustalone w wyniku przetargu podlegać będą opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z tytułu najmu lokalu użytkowego wraz z gruntami  w gotówce w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych, 0,00 groszy) najpóźniej do dnia 6 marca 2020 do godz. 15.00 na konto bankowe OSiR „Skałka” nr 41 1020 2313 0000 3702 0573 6360.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta najmu – lokal użytkowy i grunt  nie otwierać” w OSiR „Skałka”, ul. Bytomska 40, pokój  nr  311,  do dnia 6 marca 2020 godz. 15.00.

Część jawna przetargu (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 9 marca 2020 r o godz. 11.00 w siedzibie OSiR „Skałka”, ul. Bytomska 40.


Szczegółowe informacje można uzyskać:
- w OSiR „Skałka”, ul. Bytomska 40  tel. (32) 2455 900 wew. 27
- na stronie www. osir-skalka.pl 
- na stronie BIP OSiR „Skałka”